Chào mừng bạn đến với Hội Thánh Của Đấng Christ - Chúc bạn ngày tốt lành với sự nhận biết về Đầng Christ!

Đạo

Những câu kinh thánh nói đến đạo lý trong Tân Ước

Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, Ma-thi-ơ 3:1

Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; Ma-thi-ơ 7:28

Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường. Ma-thi-ơ 13:19

Người nào chịu lấy hột giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo , liền vui mừng chịu lấy; Ma-thi-ơ 13:20

song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm. Ma-thi-ơ 13:21

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Đấng Christ

Những câu kinh thánh trình bày về Đấng Christ trong Tân ước dùng cho việc tham khảo

Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ , con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham.

Ma-thi-ơ 1:1

Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ .

Ma-thi-ơ 1:16

Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, hết thảy có mười bốn đời; từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn, cũng có mười bốn đời; và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ , lại cũng có mười bốn đời.

Ma-thi-ơ 1:17

Continue Reading

In bài này Gửi Email bài này

Bài Viết Liên Quan

Tags